This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Назив индикатора:

Подручја под органском пољопривредом

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Код српски:

НЛИ 10.67

Код ЕУ:

CLIM 034

Дефиниција индикатора:

Индикатор показује трендове ширења подручја под органском пољопривредом и њихов удео у укупној пољопривредној производњи.

Органска пољопривредна производња представља одрживо управљање у пољопривреди које најповољније користи плодност земљишта и расположиве воде, природна својства биљака и животиња, омогућавајући повећање приноса и отпорности биљака уз прописану (и ограничену) употребу ђубрива и средстава за заштиту биља и животиња.

Подиндикатори:

1. Укупна површина под органском пољопривредом;

2. Удео површина под органском пољопривредом у укупној пољопривредној површини.

Период индикатора:

2016

Кључна порука:

Удео површине под органском производњом у односу на коришћену пољопривредну површину у 2016. години износи 0,41%. У 2016. години дошло је до опадања површина под органском производњом у односу на 2015. годину за 6,14%. Од укупне површине под органском производњом, највише су заступљене површине под житарицама (32,09%), а затим под воћњацима (24,59%).

Оцена:

Према подацима Министарства пољопривреде и заштите животне средине укупна површина на којој су примењиване методе органске производње у 2016. години износи 14.357,95 ha, што је за 940,05 ha, односно 6,14% ниже у односу на 2015. годину. Ове површине обухватају површине које су у процесу конверзије и површине које имају органски статус.

На основу податка о заступљеним површинама под одређеним категоријама биљних култура које се гаје по принципу органске производње, у 2016. години највише су заступљене површине под житарицама (32,09%), затим под воћњацима (24,59%) и нешто мање под индустријским биљем (20,33%).


Слика 1. Површине на којима су примењене методе органске пољопривреде у периоду од 2011-2016. године


Слика 2. Органска производња по категоријама биљних култура у 2016. години

Методологија индикатора:

Индикатор се израђује на основу података о укупној површини под

органском пољопривредном производњом и њиховог удела у укупној

пољопривредној површини и приказује се нумерички, табеларно и

графиконом као:

− удео подручја на којима се примењују методе органске

производње у односу на укупну пољопривредну површину у %;

− удео пољопривредних газдинстава које примењују методе

органске пољопривреде у односу на укупан број пољопривредних

газдинстава у %;

− удео додељених подстицаја за примену и развој метода органске

пољопривреде у укупном износу подстицаја у %.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: