This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 4. Земљиште

4. Земљиште

Назив индикатора:

Садржај органског угљеника у земљишту

Категорија индикатора:

Стање - С

Тематска целина:

4. Земљиште

Код српски:

НЛИ 4.29

Код ЕУ:

Нема еквивалент

Дефиниција индикатора:

Индикатор прати садржај органског угљеника у појединим слојевима
земљишта у циљу утврђивања степена деградације земљишта.
Утврђивање садржаја органског угљеника у земљишту представља
основу за израчунавање акумулације органске материје у слоју до
један метар дубине земљишта.

Период индикатора:

2017

Кључна порука:

На подручју Републике Србије измерен је просечан садржај органског угљеника 1,81%, који припада категорији ниског садржаја;

Резултати контроле плодности пољопривредних површина у 2017. години показују да највећи број узорака (61,38%) има низак садржај органског угљеника.

Оцена:

На подручју Републике Србије измерен је просечан садржај органског угљеника 1,81%, који припада категорији ниског садржаја;

Резултати контроле плодности пољопривредних површина у 2017. години показују да највећи број узорака (61,38%) има низак садржај органског угљеника

Оцена:

Резултати анализе укупно 57.063 узорака земљишта на територији Републике Србије показују да 61,38% узорака има низак садржај (1,1-2%) органског угљеника. Средњи садржај органског угљеника (2,01-6%) има 31,63% узорака, веома низак садржај (<1%) има 6,93% узорака док само 0,07% има висок садржај (<6%) (Слика ).

На основу података садржаја хумуса у пољопривредном земљишту на територије централне Србије у 52.873 узорака са дубине до 30 cm, добијен је просечан садржај органског угљеника који износи 1,82% и налази се у категорији ниског садржаја (1,01-2,0%).

На основу анализе 4.190 узорака земљишта са подручја Аутономне Покрајине Војводине, измерен је просечан садржај органског угљеника на дубини до 30 cm, који износи 1,71% и такође је у категорији ниског садржај органског угљеника (1,1-2,0%).

Оранице и баште на целој територији Републике Србије доминантно се налазе у категорији ниског садржаја органског угљеника (Табела ), (Табела ).


Коментар:

Садржај и залихе органског угљеника у земљишту могу бити очуване и повећане одговарајућим мерама (конзервацијском обрадом, применом стајњака, заоравањем стајњака са минералним ђубривима и у неким случајевима плодоредом).

Методологија индикатора:

Индикатор се израчунава на основу података о садржају органског
угљеника у земљишту и изражава се у t/ha у слоју земљишта од 0-30
cm и у слоју од 0-100cm дубине, као и у % органског угљеника у слоју
земљишта од 0-30 cm дубине и % органског угљеника у слоју од 0-100 cm.

Неопходни сет података за утврђивање ризика од деградације
земљишта смањење органске материје је: тип и текстура земљишта,
начин коришћења земљишта, као и варијација климатских фактора.
Подаци се прикупљају у оквиру Програма "Систематска контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта", Програма системског праћења
квалитета земљишта, у оквиру педолошких истраживања и других
пројеката којима се утврђује квалитет и деградација земљишта.
Добијени подаци о садржају органског угљеника у земљишту се
приказују картографски и нумерички у утврђеној грид мрежи.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори:

10.70. Пољопривредне области високе природне вредности