This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 12. Субјекти система заштите животне средине

12. Субјекти система заштите животне средине

Назив индикатора:

Издаци из буџета

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

12. Субјекти система заштите животне средине

Код српски:

НЛИ 12.77

Код ЕУ:

Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure)

Дефиниција индикатора:

Индикатор се односи на све издатке буџета Републике, АП Војводине и градова и општина (укључујући и плате) који су извршени са функције „заштита животне средине”.

Подиндикатори:

  1. Укупни издаци за заштиту животне средине;
  2. Укупни издаци за заштиту животне средине у односу на бруто домаћи производ (БДП);

Период индикатора:

2012

Кључна порука:

Издаци из буџета су константно од 2006. године на нивоу 0,3% БДП. У односу на укупна средства за финансирање заштите животне средине у Републици Србији 2012. године, издаци из буџета чине око 33%.

Оцена:

Према Ревидираном меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину, на основу функционалне класификације консолидованих расхода државе, издвајања за заштиту животне средине у периоду 2011-2013. остају на истом нивоу као и претходних година од 0,3% БДП на годишњем нивоу. Овај податак се односи на све издатке буџета Републике, АП Војводине и градова и општина, који су извршени са функције Заштита животне средине[1].

Процењена укупна средства за финансирање заштите животне средине су 2012. године била истог обима као и 2011. године и износе 0,90% бруто домаћег производа (БДП). Према Националном програму заштите животне средине, уз пројектовани привредни раст од 5% годишње, укупно улагање у заштиту животне средине треба да расте од 0,3% БДП колико је било 2010. године до 1,2% БДП-а у 2014. години, односно до 2,4% БДП-а у 2019. години. Искуства чланица земаља ЕУ, у периоду пре приступања ЕУ, имала су улагања у животну средину око 2% БДП[2].[1] Ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину, са пројекцијама за 2012. и 2013. годину,

[2] Национални програм заштите животне средине, „Службени гласник РС“, број 12/10


Слика 1. Процењена финансијска средства и пројекције улагања у заштиту животне средине


Слика 2. Структура извора финансирања заштите животне средине у Републици Србији 2012.

Коментар:

Главни извори финансирања животне средине су републички буџет и приходи од накнада. Одређена средства издвајају и сектори привреде, као што су енергетика и водопривреда, као и у мањем обиму рударство, саобраћај и пољопривреда. Средства се још могу обезбеђивати и путем донација, кредита, средстава међународне помоћи, средстава из инструмената, програма и фондова ЕУ, УН и међународних организација. Економски инструменти који се примењују у Републици Србији су: накнаде (један од главних извора финансирања), као и субвенције и подстицајна средства.

На основу анализе добијених података, у 2012. години из републичког буџета за заштиту животне средине издвојено је 0,30% БДП, док су сектори привреде сумарно улагали око 0,29% БДП, а донације су се кретале око 0,05% БДП. Процењени приходи од накнада (које су приход фондова за заштиту животне средине[1]) су износили 0,25% БДП. Подстицајна средства су додељена у вредности од 0,04% БДП.[1] Фонд за заштиту животне средине Рeпубликe Србиje (престао је са радом септембра 2012. године), Пoкрajински буџeтски фoнд зa зaштиту живoтнe срeдинe и буџетски фондови за животну средину локалних самоуправа.

Методологија индикатора:

Укупни издаци се односе на све издатке буџета Републике, АП Војводине и градова и општина (укључујући и плате) који су извршени са функције Заштита животне средине према Функционалној класификацији јавних расхода.

Укупни издаци у односу на бруто домаћи производ (БДП) се рачунају као однос/количник БДП и издатака за заштиту животне средине, и приказују се као проценат.

Структура извора финансирања заштите животне приказује процентуално учешће појединачних извора финансирања у односу на укупна финансијска средства.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: