This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 9. Одрживо коришћење природних ресурса

9. Одрживо коришћење природних ресурса

Назив индикатора:

Губици воде

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

9. Одрживо коришћење природних ресурса

Код српски:

НЛИ 9.53

Код ЕУ:

Нема еквивалент

Дефиниција индикатора:

Индикатор прати количину и проценат водних ресурса који су се изгубили приликом транспорта воде (због цурења)  између места захватања и места испоруке. Даје меру одговора на ефикасност управљања сиситемима за водоснабдевање укључујући и техничке услове који утичу на стање цевовода, цену воде и свест популације у држави.

Период индикатора:

2015

Кључна порука:

Заједничка карактеристика јавних водоводних система у Србији са великим губицима воде су ограничени расположиви ресурси воде и дефицит у водоснабдевању.  Зато је у водоводним системима са губицима у мрежи већим од 20% неопходно увести програме редукције губитака израдом пројеката санације мреже и повећањем ефикасности пословања.

Анализа биланса успеха јавних комуналних предузећа у Србији чија је делатност снабдевање водом и одвођење отпадних вода показује забрињавајуће финасијске резултате: нето добитак у 2012. години је износио 385 милиона динара и мањи је за 212% у односу на 2011. годину, док је губитак износио милијарду и тристаосамдесет милиона динара и већи је за 31% у односу на нето губитак у 2011. години.[1]

[1] Извор: Агенција за привредне регистре, 2013.

Оцена:

Карактеристика садашњег снабдевања насеља водом за пиће из јавних водоводних система су високи губици који, за период 2006-2015. године, имају растући тренд и просечно износе 32 %. У 2015. години су достигли максималних 34,4 %. (График 1)[1]

[1] Републички завод за статистику Србије, Еко-билтен (2015), 2016. (Табела 1.19. Снабдевање питком водом, стр. 35)


Графикон 1: Губици воде у дистрибутивној мрежи за јавно водоснабдевање у Републици Србији


Слика 1: Губици воде у системима јавног водоснабдевања на нивоу области у Републици Србији за 2015. годину

Коментар:

Губицима већим од 50 % у 2015. години истичу се Борска (55,6 %), Колубарска (52,8 %), Зајечарска (51,3 %) и Браничевска област (51,2 %). Посебно је значајан податак о величини губитака из београдског водоводног система који износe 33 %, чијим би се смањењем за 10 % годишње обезбедила количина воде еквивалентна потребама снабдевања града Крагујевца. Најмање губитке има Расинска област (5,4 %) (Слика 1).

Методологија индикатора:

Индикатор губици воде се израчунава као апсолутна и релативна разлика између количине воде захваћене од стране водовода и количине испоручене корисницима (домаћинства, индустријa и друге економске активности).

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: