This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 3. Природа и биолошка разноврсност

3. Природа и биолошка разноврсност

Назив индикатора:

Заштићена подручја

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

3. Природа и биолошка разноврсност

Код српски:

НЛИ 3.24

Код ЕУ:

EEA CSI 007

Дефиниција индикатора:

Индикатор показује промену броја и површине заштићених подручја кроз године. Успостављање заштићених подручја директан је одговор друштва на угрожавање природе, а има за циљ очување биодиверзитета (врста, станишта и екосистема), према националним критеријумима и циљевима.

Подиндикатори:

1. Укупна површина заштићених подручја;

2. Површина заштићених подручја према IUCN категоријама. Структура заштићених подручја према категоризацији IUCN (I-VI);

3. Површина подручја заштићених према Директиви о стаништима;

4. Површина подручја заштићених према Директиви о птицама;

5. Пропорција површина заштићених само према националним према ЕУ и/или са оба инструмента. Површина заштићених подручја дефинисаних смо националним прописима о заштити. Површина заштићених подручја дефинисаних заштитом по националним и међународним прописима.

Период индикатора:

2013

Кључна порука:

  • 6.02 % територије Србије је под заштитом
  • Током 2013. године проглашена је заштита на Специјалном резервату природе „Тителски брег“ површине 496 ha

Оцена:

Укупан број заштићених природних добара износи 474, а од тога 247 подручја захватају површину од око 536000 ha, што представља 6.02 % територије Србије. Још око 230 тачкастих објеката, превасходно стабала налази се под заштитом Државе. Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/10), предвиђено је да до 2015. године буде заштићено око 10% површине Србије, а да до 2021. године око 12% територије Србије буде под неким видом заштите.

 

Анализом тренда кумулације заштићених подручја може се уочити да је у периоду 1980-2006 просечна површина заштите износила око 13000 ha годишње. У периоду 1995-2005 просечна годишња површина заштићених подручја износила је око 25000 ha.  Од 2005. године уочава се стагнација повећања заштићених подручја у Србији.

Током 2013. године проглашена је заштита или урађена ревизија заштите, на 18 заштићених природних добара у Србији. Површина заштићених подручја је током 2013. године увећана за око 7600 ha.

На територији АП Војводина проглашена су четири нова заштићена природна добра, а за три подручја је урађена ревизија заштите. Укупна површина нових заштићених природних добара на територији АП Војводине је преко 6500 ha. Највеће заштићено природно добро је Специјални резерват природе „Окањ бара“.

На територији Града Београда проглашено је 7 заштићених добара укупне површине преко 1000 ha. Најзначајније површине под заштитом су „Бојчинска шума“, „Липовичка шума“ и „Звездарска шума“.

На територији Централне Србије (без територије Града Београда) током 2013. године проглашена је заштита на три нова заштићена подручја укупне површине око 20 ha, од којих је највећа површина Споменика природе „Врело Грзе“. На једном заштићеном подручју урађена је ревизија заштите.

 

Према IUCN класификацији заштићених подручја, најзаступљенијa су подручја V (44 %) и IV категорије заштите (37 %). У I категорији заштите налази се 141 ha.

Остала подручја припадају II, III i VI категорији заштите.

 

NATURA 2000

 

НАТУРА 2000 представља oснов политике за заштиту природе и биолошке разноврсности Европске Уније. Тачније, то је мрежа подручја за очување природе широм ЕУ, установљена у складу са Директивом о птицама из 1979. године и Директивом о стаништима из 1992. године. НАТУРА 2000 није систем строгих резервата у којима су људске активности забрањене. Наравно, НАТУРА 2000 укључује подручја са строгим режимом заштите, али добар део ове мреже остаје у приватном власништву где је од изузетне важности да се осигура управљање овим подручјима које је одрживо, како у еколошком тако и у економском смислу. Успостављање мреже заштићених подручја представља и испуњавање обавезе Заједнице према УН Конвенцији о биолошком диверзитету.

Твининг пројекат „Јачање административних капацитета за заштићена подручја у Србији (NATURA 2000)” развијен је у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине Аустрије. Пројекат је започео 01.01.2010. и завршен до 31.12.2011.

Пројектом су обухваћени:

  • Хармонизација законодавства Републике Србије са Директивама ЕК у области заштите природе
  • Припрема еколошке мреже НАТУРА 2000
  • Капацитет институција и комуникациона стратегија.

EMERALD мрежа

 

ЕMERALD мрежа је европска еколошка мрежа просторних целина и станишта која су од посебног националног и међународног значаја са аспекта очувања биолошке разноврсности, и састављена је од Подручја од посебног интереса за очување (Areas of Special Conservation Interest, ASCI) на територији свих потписница Конвенције. Мрежа је покренута 1998. године од стране Савета Европе као део рада у оквиру Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, познатије као Бернска конвенција. Овом конвенцијом, која је усвојена 1979. године, регулише се заштита угрожених дивљих биљних и животињских врста и одређених типова станишта.

 

Према критеријумима Конвенције о очувању дивље флоре и фауне и природних

станишта припремљена је листа Потенцијалних EMERALD подручја која обухвата 61 подручје. Укупна површина ових подручја је 1.019.269 ha што је 11.54% територије Републике Србије. Уредбом о еколошкој мрежи (Сл. Гласник РС 102/2010) ближе су одређени критеријуми функционисања еколошке мреже.

Укупни број, структура и површина заштићених подручја у хектарима (ha). Проценат (%) површине заштићених подручја у односу на површину Републике Србије.


Слика 1. Кумулативна површина заштићених подручја у Републици Србији.


Слика 2. Структура заштићених подручја према IUCN класификацији


Методологија индикатора:

Индикатор се израчунава анализом броја и површина заштићених подручја по појединим категоријама на годишњем нивоу, из GIS базе података.

− База података заштићених природних добара (CDDA);

− База података према ЕУ Директиви о стаништима;

− База података према ЕУ Директиви о птицама

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: