This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Назив индикатора:

Укупни енергетски интензитет

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Код српски:

НЛИ 10.64

Код ЕУ:

EEA CSI 028

Дефиниција индикатора:

Укупни енергетски интензитет је мера укупне потрошње енергије у односу на економске активности. Представља се као однос (раздвајање) потрошње примарне енергије и бруто домаћег производа (БДП), у току једне календарске године. Да би се пратио тренд, а у циљу избегавања утицаја инфлације, БДП је изражен у сталним ценама базне 2002. године.

Период индикатора:

2016

Кључна порука:

У Републици Србији у периоду од 1995. дo 2016. године укупни енергетски интензитет je смaњeн зa 12%.

У државама ЕУ-28 укупни енергетски интензитет је смaњeн зa 30,6% у периоду од 1995. дo 2015. године.

Оцена:

У периоду од 1995. до 2016. године у Републици Србији укупна потрошња примарне енергије је повећана за 51%, док је бруто домаћи производ порастао за 72%. То значи да је економски раст пратило смањивање потребне енергије, иако је укупна потрошња енергије и даље у порасту. На смањење укупног енергетског интензитета од 12% највише су утицале структурне промене у привреди.

У државама ЕУ-28 укупни енергетски интензитет је смaњeн зa 30,6% у периоду од 1995. дo 2015. године. Нa смaњeњe укупнoг eнeргeтскoг интeнзитeтa су утицaли и пoбoљшaње eнeргeтскe eфикaснoсти и структурнe прoмeнe у приврeди.

Према подацима Еуростата за 2016. годину (где је енергетски интензитет представљен помоћу БДП који је изрaжeн у стaндaрду купoвнe мoћи (purchasing power standards - PPS), што је прикладнији за поређење различих држава у једној одређеној години), Србија је у четвртој категорији (енергетски интензитет је већи од 150 тона ten по милионима евра изражених у PPS.) У другим државама Европе, енергетски интензитет се креће у интервалу од прве до четврте категорије (Слика3).


Слика 1. Укупни енергетски интензитет у Републици Србији (индекс 1995=100)


Слика 2. Укупни енергетски интензитет у ЕУ-28 (индекс 1995=100)


Слика 3. Укупни енергетски интензитет у ЕУ-28 (индекс 1995=100)

Коментар:

Укупни енергетски интензитет се представља као однос (раздвајање) потрошње примарне енергије и бруто домаћег производа (БДП), у току једне календарске године. Раздвајање може бити резултат смањења потражње за енергијом (грејање, осветљење, транспорт, итд.), коришћења енергије на ефикаснији начин, или њиховом комбинацијом. Са становишта заштите животне средине, утицај зависи од укупног износа потрошње енергије, али и од врсте енергената и технологија која се користи за производњу енергије.

Методологија индикатора:

Подаци о потрошњи примарне енергије преузимају се из енергетских биланса Министарства рударства и енергетике, који се раде годишње. Подаци о бруто домаћем производу се преузимају од Републичког завода за статистику. Приказују се у сталним ценама да се избегне утицај инфлације. Енергетски интензитет се израчунава као однос/количник потрошње примарне енергије и бруто домаћег производа, а приказује се у форми индекса.

Потрошња енергије се мери у хиљадама или милионима тона еквивалентне нафте (kten или Мten). БДП се мери у милионима динара и евра, у сталним ценама 2010. године. Укупни енергетски интензитет се приказује у индексима.

Подаци за ЕУ се у основном облику узимају од Европске агенције за животну средину (ЕЕА) и Еуростата и прерачунавају ради поређења са подацима за Србију.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: