This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Назив индикатора:

Учешће обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Код српски:

НЛИ 10.65

Код ЕУ:

ENER 028

Дефиниција индикатора:

Према Директиви 2009/28/EZ, учешће обновљивих извора енергије (ОИЕ) у бруто финалној потрошњи енергије (БФПЕ) прати се кроз учешће ОИЕ у сва три сектора потрошње енергије: сектору електричне енергије, сектору грејања и хлађења, и сектору саобраћаја. Изражава се као удео у односу на бруто финалну потрошњу енергије. Индикатор је развијен како би се утврдио напредак у правцу достизања циља Републике Србије о потрошњи обновљиве енергије од 27% до 2020. године.

Билансирање енергије из ОИЕ обухвата производњу и потрошњу електричне енергије из водених токова, енергије ветра и сунца, као и производњу и потрошњу топлотне енергије из геотермалне енергије и чврсте биомасе (огревно дрво, пелет и брикет). Коришћење геотермалне енергије не обухвата коришћење геотермалне енергије употребом топлотних пумпи. Геотермална енергија користи се искључиво за грејање.

Период индикатора:

2017

Кључна порука:

  • Учешће обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије 2017. године износило је 20,60%.
  • Гледано по секторима потрошње, удео ОИЕ у потрошњи електричне енергије износио је 28,71%, у сектору грејања и хлађења учешће је било 24,43%, док је у сектору транспорта ОИЕ учествовало само са 1,18%.

Оцена:

Према Извештају о спровођењу Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије (НАПОИ), учешће обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије 2017. године износило је 20,60% (Слика 1).

По секторима потрошње, удео ОИЕ у потрошњи електричне енергије износио је 28,71%, у сектору грејања и хлађења удео је износио 24,43%, док је у сектору транспорта ОИЕ учествовало само са 1,18% (Слика 2).

За Европску унију циљ учешћа обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије до 2020. године износи 20%. Национални остварени резултати до 2017. године и циљеви се знатно разликују (Слика 3).

У Републици Србији обновљиви извори са процењеним технички искористивим потенцијалом износе око 5,6 Мten годишње. Од овог потенцијала се користи 1,06 Мten биомасе (највећим делом као огревно дрво) и 0,91 Мten хидроенергије (Слика 4). Имајући у виду расположиви неискоришћени потенцијал ОИЕ, постављени циљ за 2020. годину може да се оствари из домаћих извора, осим удела биогорива у сектору саобраћаја. У наредном периоду очекује се шира употреба биомасе у сектору транспорта и сектору грејања и хлађења, док ће динамика коришћења биогорива бити нешто спорија од динамике предвиђене Акционим планом.

У складу са Директивом 2009/28/ЕЗ, рачунају се процењене нето уштеде у емисији гасова са ефектом стаклене баште остварене коришћењем енергије из обновљивих извора. (Табела 1).


Слика 1. Остварени национални резултати до 2017. године и национални циљ за 2020. годину


Слика 2. Учешће ОИЕ у потрошњи енергије по секторима, као и учешће у бруто финалној потрошњи енергије


Слика 3. Остварени резултати до 2017. године и циљеви за 2020. годину по земљама


Слика 4. Структура процењеног потенцијала ОИЕ у Републици Србији


Табела 1. Процењена смањења GHG емисија услед коришћења ОИЕ (1000 t СО2еq)

Коментар:

У складу са Директивом 2009/28/ЕЗ и Одлуком Министарског савета Енергетске заједнице из 2012. године, а у односу на почетну 2009. годину, када је учешће ОИЕ у БФПЕ износило 21,2%, одређен је веома захтеван обавезујући циљ за Републику Србију који износи 27% ОИЕ у бруто финалној потрошњи енергије 2020. године. Учешће ОИЕ у сектору транспорта треба да буде 10%, што ће чинити 2,6% обновљивих извора енергије у БФПЕ.

Методологија индикатора:

Подаци о учешћу обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије се преузимају из Извештаја о спровођењу Националног акционог плана за обновљиве изворе енергије (НАПОИ), Министарства рударства и енергетике. Подаци за ЕУ се преузимају од Европске агенције за животну средину (ЕЕА). Преузети подаци се прерачунавају за потребе индикатора.

Потрошња енергије се мери у хиљадама или милионима тона еквивалентне нафте (kten или Мten). Удео обновљивих извора енергије се приказује као проценат бруто потрошње финалне енергије.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори:

Share of renewable energy in gross final energy consumption, CSI 048 , ENER 028,

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/renewable-gross-final-energy-consumption-4/assessment-4