This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Reakcije društva

Indikatori - Reakcije društva

REAKCIJE DRUŠTVA su odgovori kreatora politike na neželjene uticaje u ekonomskoj i socijalnoj sferi, ali i u svim međuodnosima na putu od pokretačkih faktora, pritisaka, stanja i uticaja. Reakcija društva na pokretački faktor saobraćaj je politika u promeni načina prevoza, prelaz sa privatnih automobila na javni gradski prevoz. Reakcije društva na pritisak emisije zagađujućih materija u vazduh je donošenje regulative u vezi dozvoljenog nivoa azotnih oksida u izduvnim gasovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
+ 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (8)
- 12. Subjekti zaštite životne sredine (10)
Reakcije društva - R 2016 NLI 12.77 Izdaci iz budžeta Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 12.78 Investicije i tekući izdaci Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure) SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 12.79 Prihodi od naknada i taksi Eurostat - Indicator ten00065 - Total environmental tax revenues as a share of GDP SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 12.80 Sredstva za subvencije i druge podsticajne mere Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 12.81 Međunarodne finansijske pomoći Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 12.77 Izdaci iz budžeta Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 12.78 Investicije i tekući izdaci Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure) SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 12.79 Prihodi od naknada i taksi Eurostat - Indicator ten00065 - Total environmental tax revenues as a share of GDP SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 12.80 Sredstva za subvencije i druge podsticajne mere Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 12.81 Međunarodne finansijske pomoći Nema ekvivalent SEPA
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (1)
- 8. Šumarstvo, lov i ribolov (1)
Reakcije društva - R 2013 NLI 8.49 Proizvodnja u akvakulturi, poribljavanje i akcidenti u ribolovnim vodama EEA CSI 033 SEPA
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (5)