This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Reakcije društva

Indikatori - Reakcije društva

REAKCIJE DRUŠTVA su odgovori kreatora politike na neželjene uticaje u ekonomskoj i socijalnoj sferi, ali i u svim međuodnosima na putu od pokretačkih faktora, pritisaka, stanja i uticaja. Reakcija društva na pokretački faktor saobraćaj je politika u promeni načina prevoza, prelaz sa privatnih automobila na javni gradski prevoz. Reakcije društva na pritisak emisije zagađujućih materija u vazduh je donošenje regulative u vezi dozvoljenog nivoa azotnih oksida u izduvnim gasovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
- 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (8)
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.67 Područja pod organskom poljoprivredom Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.60 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Reakcije društva - R 2018 NLI 10.60 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 10.65 Učešće obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije ENER 028 SEPA
Reakcije društva - R 2013 NLI 10.67 Područja pod organskom proizvodnjom EEA CSI 026 SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.65 Učešće obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije ENER 028 SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 10.60 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.64 Ukupni energetski intenzitet EEA CSI 028 SEPA
+ 12. Subjekti zaštite životne sredine (10)
- 3. Priroda i biološka raznovrsnost (1)
Reakcije društva - R 2013 NLI 3.24 Zaštićena područja EEA CSI 007 SEPA
+ 8. Šumarstvo, lov i ribolov (1)
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (6)