This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat 2. Vode

2. Vode

Naziv indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI)

Kategorija indikatora:

Stanje - S

Tematska celina:

2. Vode

Kod srpski:

NLI 2.15

Kod EU:

Nema ekvivalent

Definicija indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI) kao kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda prati devet parametara fizičko-hemijskog i jedan parametar mikrobiološkog kvaliteta vode (temperatura vode, pH vrednost, elektroprovodljivist, procenat zasićenja kiseonikom, BPK-5, suspendovane materije, ukupni oksidovani azot (nitrati + nitriti), ortofosfati, amonijum jon i najverovatniji broj koliformnih klica) i obezbeđuje meru stanja površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta površinskih voda ne uzimajući u obzir prioritetne i hazardne supstance.

Period indikatora:

2016

Ključna poruka:

Najslabiji kvalitet u periodu 1998-2016. godina imaju vode kanala i reka Autonomne Pokrajine Vojvodine. Izraženo indikatorom Serbian Water Quality Index, u odnosu na ukupan broj uzoraka sa svih slivnih područja u kategoriji veoma loš je čak 79% uzoraka sa teritorije Vojvodine. Loše stanje kvaliteta voda Vojvodine dopunjuje podatak da je čak 41% uzoraka na ovom slivnom području u kategoriji veoma loš i loš. (Grafikon 3)

Оцена:

Analiza SWQI je urađena na 51 mernom mestu na kojima, u periodu 2007-2016. godina, postoji kontinuitet u uzorkovanju. Na slivu Dunava kao i na celoj teritoriji Republike Srbije i određen je povoljan (rastući) trend, na slivu Morave nema značajnih promena, dok je na slivu Save određen nepovoljan (opadajući) trend. Vrednosti medijana SWQI kreću se u intervalu od 80 do 89 što odgovara kvalitetu „dobar” i „veoma dobar” (Grafikon 2).

Loš kvalitet po parametru SWQI određen je na 5 (10 %) mernih mesta: Srpski Itebej (Plovni Begej), Bačko Gradište (Kanali DTD), Vrbica (Zlatica), Hetin (Stari Begej) i Ristovac (Južna Morava). Na ovim lokacijama je određen beznačajan trend osim kod Srpskog Itebeja gde je povoljan (rastući). Nepovoljan (opadajući) trend je na 3 (6 %) merna mesta sa dobrim, veoma dobrim i odličnim kvalitetom vode (Grafikon 1).


Grafikon 1. Trend i srednja vrednost SWQI u vodotocima Republike Srbije (2007-2016.)


Grafikon 2. Trendovi medijana SWQI u slivnim područjima Republike Srbije (2007-2016.)


Grafikon 3. Procenat kvaliteta svih uzoraka vode po slivovima (sa odgovarajućim brojem uzoraka) za period 1998-2016 godina određenih metodom SWQI


Grafikon 4. Raspodela učestalosti SWQI u vodotocima Republike Srbije (2007-2016.)

Komentar:

Posle poboljšanja kvaliteta u periodu 2007-2012. godina, kvalitet vode se, prema indikatoru SWQI, na analiziranim mernim mestima blago pogoršava u periodu 2012-2016. godina (Grafikon 4).

Metodologija indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI) se dobija agregiranjem devet parametara fizičko-hemijskog i jednog parametara mikrobiološkog kvaliteta vode (temperatura vode, pH vrednost, elektroprovodljivist, % zasićenja O2, BPK5, suspendovane materije, ukupni oksidovani azot (Nitrati + Nitriti), ortofosfati, amonijum jon i najverovatniji broj koliformnih klica. Svakom od deset parametara pripada konstantan težinski broj (wi) prema značaju tog parametra u ugrožavanju kvaliteta vode. Svakom parametru takođe, u zavisnosti od izmerene koncentracije, pripada i odgovarajući kvalitativni broj (qi).

Korišćenjem formule:

n

WQI =   ∑ (qi x wi)

i=1

gde je: WQI = indeks kvaliteta vode,

n = broj parametara,

qi = kvalitativni broj odgovarajućeg parametra,

wi = težinski broj odgovarajućeg parametra,

Sumarna vrednost je neimenovani broj od 0 do 100 kao kvantitativan pokazatelj kvaliteta određenog uzorka vode, gde je 100 maksimalan kvalitet.

Korelacijom sa Uredbom o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS”, br. 5/68), gde je voda podeljena u  I, II, IIa, IIb, III i IV klasu na osnovu pokazatelja i njihovih graničnih vrednosti, određen je Serbian Water Quality Index (SWQI) sa pet opisnih kategorija kvaliteta (odličan, veoma dobar, dobar, loš i veoma loš).

Indikator se prikazuje kao raspodela učestalosti kvaliteta vode uzoraka prema opisnim kategorijama kvaliteta na nacionalnom nivou i po slivovima dok se na mernim mestima opisna kategorija kvaliteta dobija iz aritmetičke sredine na godišnjem nivou.

Indikator se izračunava kao medijana srednjih godišnjih vrednosti. Iz višegodišnjih nizova medijana, Mann – Kendall testom i neparametrijskom Sen’S metodom, određuje se postojanje i ocena intenziteta trenda.

Autor:

SEPA

Povezani indikatori: