This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat 2. Vode

2. Vode

Naziv indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI)

Kategorija indikatora:

Stanje - S

Tematska celina:

2. Vode

Kod srpski:

NLI 2.15

Kod EU:

Nema ekvivalent

Definicija indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI) kao kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda prati devet parametara fizičko-hemijskog i jedan parametar mikrobiološkog kvaliteta vode (temperatura vode, pH vrednost, elektroprovodljivist, procenat zasićenja kiseonikom, BPK-5, suspendovane materije, ukupni oksidovani azot (nitrati + nitriti), ortofosfati, amonijum jon i najverovatniji broj koliformnih klica) i obezbeđuje meru stanja površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta površinskih voda ne uzimajući u obzir prioritetne i hazardne supstance.

Period indikatora:

2013

Ključna poruka:

Najslabiji kvalitet u prethodnom četrnaestogodišnjem periodu imaju vode kanala i reka Vojvodine. Izraženo indikatorom Serbian Water Quality Index, u odnosu na ukupan broj uzoraka sa svih slivnih područja u kategoriji veoma loš je čak 79% uzoraka sa teritorije Vojvodine. Loše stanje kvaliteta voda Vojvodine dopunjuje podatak da je čak 44% uzoraka na ovom slivnom području u kategoriji veoma loš i loš. (Grafikon 3)

Оцена:

Broj mernih mesta sa opadajućim desetogodišnjim tredom kvaliteta vode izraženim indikatorom Serbian Water Quality Index u periodu 2004-2013 godina iznosi 11% što je duplo više nego u periodu 2003-2012 godina kada je iznosio 6%. (Grafikon 1)


Grafikon 1. Procentualna zastupljenost trenda indikatora SWQI za merna mesta u periodu 2004-2013


Grafikon 2. Procenat kvaliteta svih uzoraka vode po godinama određenih metodom SWQI


Grafikon 3. Procenat kvaliteta svih uzoraka vode po slivovima (sa odgovarajućim brojem uzoraka) za period 1998-2013 godina određenih metodom SWQI


Grafikon 4. Deset „najgorih“ mernih mesta određenih metodom SWQI

Komentar:

Procenat svih uzoraka rečne vode iz kategorije loš i veoma loš u 2013 je veći nego u 2012 godini. Urok tome je uvođenje novih mernih mesta Slatina (Borska reka), Slatina (Kriveljska reka) i Blace (Blatašnica) čije su vrednosti indikatora SWQI u 2013 permanentno bile u kategoriji loš ili veoma loš.  (Grafikon 2)

Metodologija indikatora:

Serbian Water Quality Index (SWQI) se dobija agregiranjem devet parametara fizičko-hemijskog i jednog parametara mikrobiološkog kvaliteta vode (temperatura vode, pH vrednost, elektroprovodljivist, % zasićenja O2, BPK5, suspendovane materije, ukupni oksidovani azot (Nitrati + Nitriti), ortofosfati, amonijum jon i najverovatniji broj koliformnih klica. Svakom od deset parametara pripada konstantan težinski broj (wi) prema značaju tog parametra u ugrožavanju kvaliteta vode. Svakom parametru takođe, u zavisnosti od izmerene koncentracije, pripada i odgovarajući kvalitativni broj (qi).

Korišćenjem formule:

n

WQI =   ∑ (qi x wi)

i=1

gde je: WQI = indeks kvaliteta vode,

n = broj parametara,

qi = kvalitativni broj odgovarajućeg parametra,

wi = težinski broj odgovarajućeg parametra,

Sumarna vrednost je neimenovani broj od 0 do 100 kao kvantitativan pokazatelj kvaliteta određenog uzorka vode, gde je 100 maksimalan kvalitet.

Korelacijom sa Uredbom o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS”, br. 5/68), gde je voda podeljena u  I, II, IIa, IIb, III i IV klasu na osnovu pokazatelja i njihovih graničnih vrednosti, određen je Serbian Water Quality Index (SWQI) sa pet opisnih kategorija kvaliteta (odličan, veoma dobar, dobar, loš i veoma loš).

Indikator se prikazuje kao raspodela učestalosti kvaliteta vode uzoraka prema opisnim kategorijama kvaliteta na nacionalnom nivou i po slivovima dok se na mernim mestima opisna kategorija kvaliteta dobija iz aritmetičke sredine na godišnjem nivou.

Indikator se izračunava kao medijana srednjih godišnjih vrednosti. Iz višegodišnjih nizova medijana, Mann – Kendall testom i neparametrijskom Sen’S metodom, određuje se postojanje i ocena intenziteta trenda.

Autor:

SEPA

Povezani indikatori:

Serbian Water Quality Index je uvršćen u listu ključnih indikatora za strategiju lokalnog održivog razvoja: Monitoring i evaluacija strategija lokalnog održivog razvoja, Stalna konferencija gradova i opština, Program podrške opštinama IPA 2007, decembar 2012, str. 32 i 33. Pogledajte dokument