This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Реакције друштва

Индикатори - Реакције друштва

РЕАКЦИЈЕ ДРУШТВА су одговори креатора политике на нежељене утицаје у економској и социјалној сфери, али и у свим међуодносима на путу од покретачких фактора, притисака, стања и утицаја. Реакција друштва на покретачки фактор саобраћај је политика у промени начина превоза, прелаз са приватних аутомобила на јавни градски превоз. Реакције друштва на притисак емисије загађујућих материја у ваздух је доношење регулативе у вези дозвољеног нивоа азотних оксида у издувним гасовима мотора са унутрашњим сагоревањем. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
- 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (10)
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 10.60 Систем управљања заштитом животне средине SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 10.64 Укупни енергетски интензитет EEA CSI 028 SEPA
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 10.67 Подручја под органском производњом EEA CSI 026 SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 10.65 Учешће обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије ENER 028 SEPA
Реакције друштва - Р 2018 НЛИ 10.60 Систем управљања заштитом животне средине SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 10.65 Учешће обновљивих извора енергије у бруто финалној потрошњи енергије ENER 028 SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 10.64 Укупни енергетски интензитет EEA CSI 028 SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 10.60 Систем управљања заштитом животне средине SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 10.67 Подручја под органском пољопривредом CLIM 034 SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 10.60 Систем управљања заштитом животне средине SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
- 12. Субјекти система заштите животне средине (14)
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 12.77 Издаци из буџета Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 12.78 Инвестиције и текући издаци Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure) SEPA
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 12.79 Приходи од накнада и такси Eurostat - Indicator ten00065 - Total environmental tax revenues as a share of GDP SEPA
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 12.80 Средства за субвенције и друге подстицајне мере Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2017 НЛИ 12.81 Међународне финансијске помоћи Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 12.81 Међународне финансијске помоћи Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 12.77 Издаци из буџета Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure) SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 12.78 Инвестиције и текући издаци Environmental investment by industry TEN00053 SEPA
Реакције друштва - Р 2012 НЛИ 12.80 Средства за субвенције и друге подстицајне мере Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 12.77 Издаци из буџета Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 12.78 Инвестиције и текући издаци Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure) SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 12.80 Средства за субвенције и друге подстицајне мере Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 12.81 Међународне финансијске помоћи Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 12.79 Приходи од накнада и такси Eurostat - Indicator ten00065 - Total environmental tax revenues as a share of GDP SEPA
- 3. Природа и биолошка разноврсност (1)
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 3.24 Заштићена подручја EEA CSI 007 SEPA
+ 8. Шумарство, лов и риболов (1)
- 9. Одрживо коришћење природних ресурса (6)
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2018 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2011 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2015 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2014 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA