This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 12. Субјекти система заштите животне средине

12. Субјекти система заштите животне средине

Назив индикатора:

Инвестиције и текући издаци

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

12. Субјекти система заштите животне средине

Код српски:

НЛИ 12.78

Код ЕУ:

Eurostat - Indicator ten00049 (Environmental protection expenditure)

Дефиниција индикатора:

Инвестиције и текући издаци за заштиту животне средине јесу сви издаци којима се спречава, уклања или смањује штетни утицај на животну средину (без инвестиционих издатака и амортизације):

−             Инвестиције за заштиту животне средине обухватају улагања која се односе на активности заштите животне средине (методе, технологије, процесе, опрему и њихове делове и сл.), у циљу сакупљања, третмана, праћења и контроле, смањења, спречавања или уклањања загађења или било које друге деградације животне средине која произилази из пословања.

−             Текући издаци за заштиту животне средине обухватају трошкове радне снаге, издатке за рад и одржавање опреме за заштиту животне средине и плаћања трећим лицима за услуге за заштиту животне средине, у циљу спречавања, смањења, третмана или уклањања загађења или било које друге деградације животне средине која произилази из активности пословања.

 

Подиндикатори:

  1. Инвестиције и текући издаци укупно;
  2. Инвестиције и текући издаци према намени (уклањање отпада, заштита површинских вода, заштита ваздуха, заштита подземних вода и земљишта, заштита природе, заштита од буке).

Период индикатора:

2017

Кључна порука:

1)     Укупни износ средстава за инвестиције и текуће издатке у 2016. години износио је 35.349,40 милиона динара;

2)     Највише је инвестирано у заштиту ваздуха (5.337,08 милиона динара), управљање отпадом (3.867,59 милиона динара) а највећи текући издаци су били за управљање отпадом (15.52,72 милиона динара) и управљање отпадним водама (2.975,10 милиона динара).

Оцена:

Укупни износ средстава за инвестиције и текуће издатке у 2016. години износио је 35.349,40 милиона динара. Од тога, инвестиције су износиле 12.805,03, а текући издаци 22.544,37 милиона динара (Слика 1). Инвестиције и текући издаци су повећани у односу на 2015. годину када су ова средства износила 34.825,99 милиона динара.

Током 2016. године највише је инвестирано у заштиту ваздуха (5.337,08 милиона динара), управљање отпадом (3.867,59 милиона динара). Текући издаци су били највећи за управљање отпадом (15.522,72 милиона динара) и управљање отпадним водама (2.975,10 милиона динара).


Слика 1. Приказ инвестиција и текућих издатака 2006 - 2016. године


Слика 2. Структура инвестиција 2016. године


Слика 3. Структура текућих издатака 2016. године

Коментар:

Према подацима Републичког завода за статистику, могу се анализирати укупне инвестиције и текући издаци, али не и структура извора тих средстава. Односно, нема података колико је инвестирано из буџета, или из сопствених прихода, односно из кредита и донација и друго.

Методологија индикатора:

Подаци се преузимају из Републичког завода за статистику и прерачунавају за потребе индикатора.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: