This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 8. Шумарство, лов и риболов

8. Шумарство, лов и риболов

Назив индикатора:

Производња у аквакултури, порибљавање и акциденти у
риболовним водама

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

8. Шумарство, лов и риболов

Код српски:

НЛИ 8.49

Код ЕУ:

EEA CSI 033

Дефиниција индикатора:

Индикатор показује количина и врсте риба произведене у аквакултури. Ниво локалног утицаја аквакултуре на животну средину варира у зависности од скале продуктивности и коришћене технологије, као и од хидродинамичних и хемијских карактеристика региона. Опис интензитета повећања капацитета одрживог коришћења риболовних ресурса порибљавањем, као и штете настале порибљавањем, случајним или намерним уношењем врста и акцидентима.

Подиндикатори:

1. Производња риба у рибњацима по врсти.

2. Порибљавање. Тренд укупне количине порибљене рибе према врсти и локацији.

3. Број и списак интродукованих врста риба. Број и списак интродукованих врста риба. Карактеризација према инвазивности. Динамика популација интродукованих врста.

4. Акциденти у риболовним водама. Количина угинуле рибе у акцидентима.

Период индикатора:

2013

Кључна порука:

 • Укупна производња риба у рибњацима у 2013. години износила је око 8500 t
 • Потрошња ђубрива (минералног, органског и креча) незнатно је увећана у 2013.
 • Потрошња хране у рибњацима смањена је у 2013. години за око 40 %

Оцена:

Укупна производња риба у рибњацима у 2013. години износила је око 8500 t. У односу на 2012. годину производња рибе у рибњацима смањена је за око 40 %, али је регистована производња већа у односу на 2011. годину. Потрошња ђубрива (минералног, органског и креча) незнатно је увећана у 2013., али потрошња хране у рибњацима смањена у 2013. години за око 40 % у односу на 2012

 

Производња шарана опада последњих година, али се повећава излов произведеног шарана из рибњака, као и производња млађи.

Производња пастрмке, излов произведене пастрмке и производња млађи имају тенденцију пораста у последњих неколико година. Производња и излов произведене пастрмке из рибњака увећани су за преко 30 % у последњих шест година

Притисак који производња у рибњацима има на водене и влажне екосистеме је значајно повећан током последње декаде. Употреба хране и ђубрива је драстично повећана, при углавном уравнотеженој површини рибњака.

Подиндикатор: Инвазивне врсте

Према прелиминарним подацима SEBI2010, у Србији и Црној Гори је са листе инвазивних врста у Европи која обухвата преко 160 врста регистровано 27 инвазивних врста. Међу најзначајнијим инвазивним врстама присутним у водотоковима Србије могу се навести:

 

 • Carassius auratus - бабушка
 • Pseudorazbora parva - амурски чебачок
 • Oncorchynchus mikiss - дужичаста пастрмка
 • Lepomis gibbosus - сунчица
 • Micropterus salmoides - великоусти бас
 • Ctenopharyngodon idella - бели амур
 • Salvenius alpinus - језерска златовчица
 • Hypophthaclomichtys molitrix - бели толстолобик

Списак врста, у тонама (t) или килограмима (kg). Површина рибњака.


Слика 1. Производња у аквакултури.


Слика 2. Структура и производња у шаранским рибњацима.


Слика 3. Структура и производња у пастрмским рибњацима

Методологија индикатора:

Производња у аквакултури (укупна и према најзаступљенијим врстама) према методологији Европске агенције за заштиту животне средине. Број рибњака и капацитет. Количина порибљене рибе према врсти, кориснику риболовног подручја и риболовном подручју. Извештаји корисника риболовних подручја припремају се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 17/09). Количина угинуле рибе услед акцидената у риболовним водама. Узрок угинућа. Извештаји инспекцијске службе Министарства животне средине и просторног планирања

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: