This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 9. Одрживо коришћење природних ресурса

9. Одрживо коришћење природних ресурса

Назив индикатора:

Губици воде

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

9. Одрживо коришћење природних ресурса

Код српски:

НЛИ 9.53

Код ЕУ:

Нема еквивалент

Дефиниција индикатора:

Индикатор прати количину и проценат водних ресурса који су се изгубили приликом транспорта воде (због цурења)  између места захватања и места испоруке. Даје меру одговора на ефикасност управљања сиситемима за водоснабдевање укључујући и техничке услове који утичу на стање цевовода, цену воде и свест популације у држави.

Период индикатора:

2011

Кључна порука:

Заједничка карактеристика јавних водоводних система у Србији са великим губицима воде су ограничени расположиви ресурси воде и дефицит у водоснабдевању.  Зато је у водоводним системима са губицима у мрежи већим од 20% неопходно увести програме редукције губитака израдом пројеката санације мреже и повећањем ефикасности пословања.

Анализа биланса успеха јавних комуналних предузећа у Србији чија је делатност снабдевање водом и одвођење отпадних вода показује забрињавајуће финасијске резултате: нето добитак у 2012. години је износио 385 милиона динара и мањи је за 212% у односу на 2011. годину, док је губитак износио милијарду и тристаосамдесет милиона динара и већи је за 31% у односу на нето губитак у 2011. години.[1]


[1] Извор: Агенција за привредне регистре, 2013.

Оцена:

Карактеристика садашњег снабдевања насеља водом за пиће из јавних водоводних система су високи губици који просечно износе 32% и имају тренд пораста. (График 1)[1][1] Републички завод за статистику Србије, Еко-билтен (2010), 2011. (Табела 1.1.1 Захваћене, испоручене воде за пиће и губици из јавног водовода, стр. 24-26)


График 1: Губици воде у дистрибутивној мрежи за јавно водоснабдевање у СрбијиСлика 1: Губици воде у системима јавног водоснабдевања на нивоу округа/области у Републици Србији за 2011. годину

Коментар:

Две области Рашка и Колубарска се истичу са губицима већим од 50% јер су у њиховим општинским водоводним системима у Новом Пазару 72% и Лајковцу 66% екстремни губици. Веома високе губитке имају поједини системи и то на пример: Бајина Башта 64% и Бојник чак 82%, иако њихове области (Златиборска и Јабланичка) припадају зони губитака 21-30%. Посебно је значајан податак о величини губитака из београдског водоводног система који износи око 30%, чијим би се смањењем за 10% годишње обезбедила количина воде еквивалентна потребама снабдевања града Крагујевца. (Слика 1)

Методологија индикатора:

Индикатор губици воде се израчунава као апсолутна и релативна разлика између количине воде захваћене од стране водовода и количине испоручене корисницима (домаћинства, индустријa и друге економске активности)

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори:

http://www.eea.europa.eu/articles/water-in-the-city/publications/towards-efficient-use-of-water

http://www.pre-production.webdev.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe