This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 12. Субјекти система заштите животне средине

12. Субјекти система заштите животне средине

Назив индикатора:

Издаци из буџета

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

12. Субјекти система заштите животне средине

Код српски:

НЛИ 12.77

Код ЕУ:

Нема еквивалент

Дефиниција индикатора:

Индикатор се односи на све издатке буџета Републике, АП Војводине и градова и општина (укључујући и плате) који су извршени са функције „заштита животне средине”.

Подиндикатори:

  1. Укупни издаци за заштиту животне средине;
  2. Укупни издаци за заштиту животне средине у односу на бруто домаћи производ (БДП);

Период индикатора:

2017

Кључна порука:

1)     Процењени издаци из буџета 2017. године износили су око 0,3% бруто домаћег производа (БДП).

Оцена:

Према подацима Министарства финансија, у 2017. години расходи за заштиту животне средине, према функционалној класификацији на нивоу сектора државе (република, локални ниво власти и ванбуџетски фондови), процењени су на око 0,3% бруто домаћег производа (БДП), што је остало на истом нивоу као и у 2016. години (Слика 1).

Расходи буџета Републике Србије за заштиту животне средине у 2017. години износили око 0,1% БДП, док су, према процени, расходи намењени заштити животне средине на локалном нивоу власти (буџет Аутономне Покрајине Војводине и буџети општина и градова) износили око 0,2% БДП.


Слика 1. Издаци из буџета

Коментар:

Један од основних извора финансирања заштите животне средине је републички буџет, а расподела средстава зависи од билансних могућности буџета. Остали извори финансирања укључују приходе од накнада на име заштите животне средине, општинске буџете јединица локалне самоуправе и АП Војводине, финансијска средства привреде, а средства се још могу обезбеђивати и путем донација, кредита, средстава међународне помоћи, средстава из инструмената, програма и фондова ЕУ, УН и међународних организација.

Методологија индикатора:

Укупни издаци се односе на све издатке буџета Републике, АП Војводине и градова и општина (укључујући и плате) који су извршени са функције Заштита животне средине према Функционалној класификацији јавних расхода.

Укупни издаци у односу на бруто домаћи производ (БДП) се рачунају као однос/количник БДП и издатака за заштиту животне средине, и приказују се као проценат.

Извор података је Министарство финансија.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори:

12.78. Инвестиције и текући издаци

12.79. Приходи од накнада и такси

12.80. Средства за субвенције и друге подстицајне мере

12.81. Међународне финансијске помоћи