This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Назив индикатора:

Систем управљања заштитом животне средине

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину

Код српски:

НЛИ 10.60

Код ЕУ:

SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001

Дефиниција индикатора:

Индикатор прати развој система управљања заштитом животне средине. Приказује кретање издавања сертификата за стандард СРПС ИСО 14001 и ЕМАС шему предузећима у Републици Србији. Такође, ради поређења, прати се и број преузећа која поседују сертификате за ИСО 14001 и ЕМАС у европским државама. Поред ових механизама за унапређење управљања заштитом животне средине, индикатор приказује и број предузећа која су увела чистију производњу и предузећа којима су додељене лиценце за Еко знак.

Подиндикатори:

  1. Број предузећа са сертификатима ИСО 14001 (за Србију и европске државе);
  2. Број предузећа која су увела систем ЕМАС(за Србију и европске државе).
  3. Број предузећа која су увела чистију производњу
  4. Број предузећа којима су додељене лиценце за Еко знак.

Период индикатора:

2012

Кључна порука:

У периоду од 2006. године број предузећа која су сертификована према мeђунaрoднoм стaндaрду ИСO 14001 повећан је четири пута, а број предузећа која су увела чистију производњу повећан је скоро осам пута. Лиценца за Еко знак Републике Србије додељује се од 2010. године, и до сада је издато лиценци за 9 производа. С обзиром да Р. Србија није чланица ЕУ, за сада ни једна компанија у Србији није добила ЕМАС сертификат.

Оцена:

У Р. Србији је 2012. године, према подацима Привредне коморе Србије, 356 предузећа имало важеће сертификате за стандард ИСО 14001[1]. Процентуално учешће сертификата ИСО 14001 у односу на укупан број свих издатих сертификата у Србији износи око 15,66%. Према подацима Међународне организације за стандардизацију (ИСО) број сертификата у Србији је знатно већи у периоду од 2009. године. Годишњи раст броја сертификата ИСО 14001 у периоду 2007-2012. године, изражен у процентима, у Србији је био значајан у 2007. и 2011. У Европским државама годишњи раст је у посматраном периоду прилично уједначен.

У односу на укупан број сертификата ИСО 14001, у 2012. години највеће учешће је имао сектор Грађевинарства (23%), а затим сектор Трговина, оправка моторних возила и предмета за домаћинство (16%).

С обзиром да Србија није чланица ЕУ, за сада ни једна компанија у Србији није добила ЕМАС сертификат (Eco-Management and Audit Scheme). Пројектом „Спровођење закона у области контроле индустријског загађења, спречавања хемијских удеса и успостављање система ЕМАС у Србији“ дефинисаће се на који начин, у конкретним условима, компаније могу да се пријаве, спроведу процес ЕМАС провере и сертификују се према захтевима ЕМАС-а. Један од циљева пројекта је и припремање 3 компаније из различитих сектора за ЕМАС сертификацију.

У 2012. години чистија производња по UNIDO методологији уведена је у 4 предузећа. Чистија производња уведена је укупно у 46 предузећа, а сертификат националног експерта је до 2011. године добило 60 стручњака из различитих области, већином инжењера технологије и машинства

Групе производа и критеријуми по групама производа за национални Еко знак исти су као и за Еко знак ЕУ (Цвет). До сада су додељена у 2010. години три Еко знака, а у 2012. још 6 Еко знакова. Број лиценци не одражава развијеност држава, и знатно се разликује између држава у Европи (слика 5).[1] Привредна комора Србије (ПКС)  води регистар предузећа и других организација, које имају сертификате о усаглашености са одговарајућим стандардима. Сертификационе куће немају обавезу да извештавају ПКС. Овај сертификат важи три године, а сертификација се не обавља аутоматски, тако да је број предузећа подложан променама.


Слика 1. Број предузећа са сертификатима ИСО 14001 у Србији


Слика 2. Годишњи раст броја сертификата ИСО 14001 у %.у Србији и Европи - Извор: Привредна комора Србије и Database_iso_14001_iso_survey_2011.


Слика 3. Број предузећа која су увела чистију производњу у Србији


Слика 4. Број лиценци за Еко-знак у Србији


Слика 5. Број лиценци за Еко знак у Европи у 2010. - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html и МЕРЖС, новембар 2013.

Коментар:

Пoвeћaњe брoja сeртификoвaних oргaнизaциja пoкaзуje дa се привaтнe кoмпaниje и jaвнe институциje у Републици Србији свe вишe бaве зaштитoм живoтнe срeдинe. Међутим, збoг aдминистрaтивнoг тeрeтa рeгистрaциje, вeликa прeдузeћa се званично вишe aнгaжуjу у упрaвљaњу живoтнoм срeдинoм. Mнoга мала и средња предузећа послују у складу са систeмом упрaвљaњa живoтнoм срeдинoм, али нису поднела захтев за регистрацију, те рaзвoj у oвим мaњим прeдузeћимa стoгa нe мoже дa буде приказан у оквиру овог индикатора.

Методологија индикатора:

Meтoдoлoгиja зa oбрaчун индикaтoрa

  • Основни подаци за стандард ИСО 14001, преузимају се из Привредне коморе Србије и Међународне организације за стандардизацију (ИСО), по годинама, и обрачунавају за потребе индикатора.
  • Подаци и информације за ЕМАС сертификат, преузимају се из Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.
  • Подаци за чистију производњу преузимају се из Центра за чистију производњу и Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.
  • Подаци за Еко знак преузимају се из Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Европске комисије и Еуростат-а, по годинама, и обрачунавају за потребе индикатора.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори: